Important information

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Important information

This page is not available in English.

Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt

Last published on the topic Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt

 1. Beviskravet for ileggelse av tilleggsskatt

 2. Etterberegning av inngående merverdiavgift når selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Skjerpet tilleggsskatt.

 3. Tilleggsskatt for fradragsført inngående merverdiavgift når selger ikke innberetter korresponderende avgift. Merknad i mva-melding.

 4. Tilleggsskatt som følge av manglende levering av mva-meldinger

 5. Bortfall av adgangen til etterberegning som følge av passivitet fra skattekontorets side

 6. Etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring er ettergitt med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 7. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Tilleggsavgift.

 8. Etterberegning av inngående merverdiavgift knyttet til formriktige- og formuriktige fakturaer. Ileggelse av 20 % tilleggsavgift.

 9. Etterberegning av merverdiavgift grunnet manglende registrering i Merverdiavgiftsregisteret, tilleggsavgift

 10. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift begrunnet med at anskaffelsene ikke var til bruk i avgiftspliktig virksomhet

 11. Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift, uttaksmerverdiavgift av byggeledelse og ileggelse av tilleggsavgift

 12. Tilleggsavgift som følge av uriktig tilleggsmelding

 13. Tilleggsavgift på utelatt omsetning

 14. Tilleggsavgift ilagt med 40 % for manglende innberetning av avgiftspliktig omsetning. Tilleggsavgift med 20 % for fradragsføring av inngående merverdiavgift uten legitimasjon

 15. Tilleggsskatt og tilleggsavgift ved innlevering av blanke oppgaver. Vurdering av unnskyldelige forhold

 16. Spørsmål om manglende etterfakturering av merverdiavgift på omsetning forut for registrering, manglende legitimasjon for fradragsføring av inngående merverdiavgift og ilagt 20 % tilleggsavgift

 17. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved uttak av varer og byggearbeider. Tilleggsavgift.

 18. Etterberegning av inngående merverdiavgift når kjøper visste eller burde visst at selger ikke kom til å innbetalte avgiften til staten

 19. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

 20. Tilleggsavgift på bakgrunn av at avgiftspliktig omsetning ikke er innberettet i omsetningsoppgaven på grunn av dårlig kommunikasjon med medhjelper

 21. Tilleggsavgift på bakgrunn av at skattepliktige har fradragsført inngående merverdiavgift for en faktura som ikke vedrører virksomheten.

 22. Etterberegning av merverdiavgift på grunn av manglende fradragsrett for kostnader pådratt i forbindelse med salg av fast eiendom og manglende dokumentasjon ved fradragsføring. Tilleggsavgift.

 23. Tilleggsavgift ved uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift som følge av fortegnsfeil

 24. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold

 25. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om unntak fra ileggelse av tilleggsavgift på grunn av åpenbar regne- eller skrivefeil

 26. Merverdiavgiftsloven - delegering av myndighet til Skattedirektoratet

 27. Etterberegning av utgående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på grunn av manglende dokumentasjon for korrigering av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift

 28. Tilleggsavgift/tilleggsskatt ved fradragsføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av bilag stilet til annet avgiftssubjekt

 29. Gyldighet av vedtak om forhøyet utgående merverdiavgift som følge av for sent innkommet omsetningsoppgave

 30. Forhøyet utgående merverdiavgift og spørsmål om lang saksbehandlingstid hos skattekontoret er årsak til sen levering av omsetningsoppgaver

 31. Ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt samt tilleggsavgift, på bakgrunn av ikke levert selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver

 32. Forhøyet utgående merverdiavgift i forbindelse med for sent innsendt omsetningsoppgave

 33. Tilleggsavgift ved etterberegning av utgående merverdiavgift. Spørsmål om uriktig forståelse av fritaksbestemmelsen kan anses unnskyldelig

 34. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave

 35. Illeggelse av tilleggsavgift grunnet differanse mellom innlevert omsetningsoppgave og virksomhetens regnskap. Spørsmål om unntak grunnet feil av teknisk art gjør seg gjeldende

 36. Tilleggsavgift for feilaktig fradragsført inngående merverdiavgift, og spørsmål om frivillig retting

 37. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig fradragsført inngående merverdiavgift på utgifter til kårbolig

 38. KMVA 8848 Mval. § 15-1, § 21-3 andre ledd

 39. KMVA 8830 Mval. § 18-1

 40. KMVA 8802. Etterberegning utgående mva pga avgiftspliktig omsetning uteholdt og tilbakeføring av inngående mva pga uriktig fradragsføring. Mval. §§ 8-8, 15-10 (1), 18-1 (1) a

 41. Merverdiavgiftsloven § 25 - legitimasjon for fradrag for inngående merverdiavgift - tolkning av bestemmelsen

 42. KMVA 4706 - Periodisering av omstridt krav i entreprise

 43. Legitimasjon av inngående merverdiavgift ved kontantinnfortolling

 44. KMVA 8578 Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift grunnet manglende legitimasjon og feilaktig kreditering av husleieinntekt

 45. KMVA 8542 Etterberegning av utgående avgift på grunn av uteholdt omsetning fra to drosjebiler. Mval. § 15-10

 46. KMVA 8540 Etterberegning av netto merverdiavgift. mval. § 15-10

 47. KMVA 8752: Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift grunnet manglende dokumentasjon samt ileggelse av tilleggsavgift. Mval. § 15-10 (1), § 18-1 (1) a, § 21-3, Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 og 5-1-2 (1)

 48. KMVA 8779: Uoppgitt omsetning. Mval. § 21-3, § 18-1 (1) b

 49. KMVA 8672: Reduksjon av inngående avgift. Mval. § 15-10

 50. KMVA 8661: 20 % ilagt tilleggsavgift på kr 4 600, vedrørende etterberegnet fradragsført inngående merverdiavgift på grunn av manglende legitimasjon. Mval. § 21-3, § 15-10 (1), Bokføringsforskriften § 5-1-1, § 5-1-2 (1)

 51. KMVA 8609: Etterberegning av merverdiavgift, samt ileggelse av tilleggsavgift. Mval. § 15-10, § 21-3

 52. KMVA 8595 - Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på grunn av manglende levering av omsetningsoppgaver og tilleggsavgift vedrørende uteholdt omsetning, jfr. Mval. §§15-10 (1), 18-1 (1a-b), 18-4 og 21-3.

 53. KMVA 8607: Etterberegning av utgående avgift, samt illeggelse av tilleggsavgift. Mval. § 3-6, § 3-30, § 18-1 (1) bokstav b, § 21-3 (1)

 54. KMVA 8516

 55. KMVA 8499

 56. KMVA 8465

 57. Merverdiavgiftsloven § 15-4 - Oppgavetermin for primærnæring mv. - skogsveiforeninger – Skattedirektoratets fellesskriv av 7. april 2015

 58. KMVA 8446

 59. KMVA 7655A

 60. KMVA 8101

 61. KMVA 8099

 62. KMVA 8102

 63. KMVA 8100

 64. KMVA 8098

 65. KMVA 8058

 66. KMVA 8059

 67. KMVA 8063

 68. Mval. § 3-8 annet ledd - Omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere

 69. Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven

 70. KMVA 3495

 71. KMVA 5610

 72. KMVA 3268

 73. KMVA 3550

 74. KMVA 3339

 75. KMVA 5045

 76. KMVA 3641

 77. KMVA 3179

 78. KMVA 2969

 79. KMVA 2843

 80. KMVA 3426

 81. KMVA 3418

 82. KMVA 3407

 83. KMVA 3090

 84. KMVA 3290

 85. Merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd – teletorg – humanitære innsamlingsaksjoner

 86. KMVA 5430

 87. KMVA 5185

 88. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - fakturering og periodisering av merverdiavgift – Skattedirektoratets fellesskriv 12.11.2012

 89. Avslag på søknad om forlengelse av terminfrist 10. april 2012

 90. Veterinærers fritak for alminnelig oppgavetermin

 91. Subjektkretsen omfattet av merverdiavgiftsloven § 15-14 annet ledd

 92. Merverdiavgiftsloven § 25 – spørsmål om fradragsretten etter fakturaer med formmangler

 93. Restverdileasing - enkelte praktiske spørsmål knyttet til håndtering av vedrelagskrav for overkjørte kilometer

 94. Ny bokføringslov – endring av merverdiavgiftsloven § 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

 95. Merverdiavgift og elektronisk handel – nye regler i EU om registrering for merverdiavgift ved omsetning av visse elektroniske tjenester til private

 96. Merverdiavgift - årsterminoppgave for næringsdrivende med liten omsetning

 97. Om årsterminoppgave for næringsdrivende med liten omsetning

 98. Periodisering av merverdiavgift