§ 10‑15 syvende ledd

Dersom det ikke er tid til å avvente rettens beslutning, kan skattemyndighetene kreve at politiet avstenger områder der bevisene kan være, inntil rettens beslutning foreligger.

Avstengning

Det kan være tilfeller der skattemyndighetene ikke har tid til å vente på tingrettens beslutning om bevissikring fordi formålet med kontrollen da settes i fare. Et eksempel er der den opplysningspliktige nekter å legge til rette for alminnelig kontroll etter skatteforvaltningsloven § 10‑4. Det vil da kunne være en risiko for at den opplysningspliktige vil ødelegge bevis før tingretten rekker å behandle en begjæring om bevissikring. I slike tilfeller kan skattemyndighetene kreve at politiet stenger av området der bevisene kan være, inntil rettens beslutning foreligger.

Det er opp til skattemyndighetenes frie skjønn å avgjøre om avstengning er nødvendig. Det er forutsatt at avstengningen vil være helt kortvarig ettersom spørsmålet om adgang til bevissikring må fremmes for tingretten så raskt som mulig, jf. Prop. 1 LS (2018-2019) pkt. 16.3.6.

Det er ikke klageadgang over skattemyndighetenes beslutning om avstengning.