Betaling av merverdiavgift

Betaling av merverdiavgift reguleres av skattebetalingsloven.

Når en skattemelding for mva er levert, blir det sendt ut betalingsinformasjon til virksomheten i Altinn. Avgiften forfaller til betaling samtidig med leveringsfristen for skattemeldingen, jf. skattebetalingsloven § 10‑30. Fristen for utbetaling av tilgodebeløp er tre uker fra skattemeldingen mottas på skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 10‑60.

Skattedirektoratet har i brev av 21. februar 2012 til Regnskap Norge (tidligere Norges Autoriserte regnskapsføreres forening, NARF) uttalt at det ikke er anledning til å søke om forlengelse av fristen for levering av omsetningsoppgaven (nå skattemeldingen), da merverdiavgiftsloven (nå skatteforvaltningsloven) ikke inneholder noen hjemmel til å fravike leveringsfristene. Der leveringsfristen faller på lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag, blir fristen likevel utsatt til første virkedag. Se§ 5‑5 annet ledd. Når det gjelder betalingsfristen, har skattebetalingsloven en slik bestemmelse om utsatt forfall i § 10‑20.

Se forøvrig Skattebetalingshåndboken kapittel 10.