Generelt

Bestemmelsen samler alle reglene om fastsetting av skattegrunnlag.

Den innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt, og samler og harmoniserer fastsettingsregler som tidligere var regulert på ulike steder og i ulik grad i lovverket.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

Skattegrunnlaget skal fastsettes enten ved levering av skattemelding, jf. første ledd, ved at myndighetene treffer vedtak, jf. annet ledd, eller ved at trekkpliktige foretar trekk i utbetalinger til den skattepliktige, jf. tredje ledd. Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i tredje ledd ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71 og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019.