Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Generelt

Klagen skal sendes til det organet som har truffet vedtaket. I saker hvor det påklagede vedtaket er truffet av skattekontoret, kan den skattepliktige levere klagen til hvilket som helst skattekontor. Klagen skal være skriftlig, den skal vise til det vedtaket som påklages, og om påkrevd gi opplysninger til vurdering av klagerett og av om klagefristen er overholdt. Den skal inneholde bestemte påstander og redegjøre for de forholdene påstandene bygger på. Inneholder en klage feil eller mangler, skal organet sette en kort frist for retting eller utfylling.