7-8.2 Generelt om § 7-8

Fullmaktsbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 7-8 er basert på Unesco-overenskomsten om innførsel av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art av 22. november 1950. Merverdiavgiftsfritaket etter nevnte overenskomst er mer avgrenset enn tollfritaket. Avgiftsfritaket ved innførselen er derfor teknisk utformet slik at FMVA § 7-8-1 kun viser til de tilsvarende tollfritak nevnt i tollforskriften § 5-7-4 første ledd bokstav c og annet ledd bokstav b og c. Bestemmelsene i de to sistnevnte bokstaver i annet ledd i § 5-7-4 i tollforskriften, gir merverdiavgiftsfritak for billed- og lydmateriell samt kunst- og museumsgjenstander som innføres til institusjoner som er godkjent av tollmyndighetene. Disse varene kan ikke være bestemt for videresalg. Tollfritaket i tollforskriften § 5-7-4 første ledd bokstav c gjelder alle importører av disse varene, som kan innføres uten forhåndsgodkjennelse.