Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

1-3.1 Forarbeider og forskrifter

1-3.1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
 • Lov 10.12.2010 nr. 71: Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 4 L (2010–2011). Merverdiavgift og elektroniske tjenester. Endringer i første ledd, ny bokstav j og annet ledd, ny bokstav e. Ikrafttredelse 1. juli 2011
 • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012), Prop. 66 L (2012–2013) og Innst. 218 L (2012–2013)
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
 • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Levering av tjeneste som vederlag for tjeneste
 • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Campingtilhenger regnes som kjøretøy, jf. forskrift nr. 49 § 1 nr. 6
 • Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Innst, O. nr. 67 (1979-80). Avgiftsfritak knyttet til spesialskip i petroleumsvirksomhet
 • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Den nærmere definisjon av kunstverk/billedvev i § 5 første ledd nr. 1 bokstav a fastsettes i forskrift (nr. 108). § 5 første ledd nr. 6 annet punktum opphevet. Lovendringene trådt i kraft 1. september 1997
 • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001)
 • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Endringer i tredje ledd. Varebiler klasse 1 likestilt med personkjøretøyer. Presisering av fradragsretten for personkjøretøyer
 • Prop. 1 LS (2019–2020). Ny bokstav f i andre ledd.

1-3.1.2 Forskrifter

 • FMVA §§ 1-3-1 til 1-3-7