2-3.1 Forarbeider og forskrifter

2-3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–2013)
  • Lov 20.06.2014: Prop. 94 LS (2013-2014) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 261 L (2013-2014)
  • Ot.prp. nr. 31 (1969–70) Ny bestemmelse om adgang til frivillig registrering
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71) Fullmakt for departementet til å bestemme i hvilken utstrekning det skal svares avgift av omsetning som omfattes av den frivillige registrering
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) Nytt første ledd annet punktum om adgang til å fravike de beløpsgrenser som følger av merverdiavgiftsloven § 28 første ledd

2-3.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 2-3-1 til 2-3-6