2-1.7 § 2-1 annet ledd – Idrettsarrangementer

Bestemmelsen i § 2-1 annet ledd trådte i kraft 1. juli 2010. Bakgrunnen var at det fra denne datoen ble innført utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet. Endringene er nærmere omtalt i SKD 6/10 og i informasjonsbrev av 21. juni 2010 til arrangører av idrettsstevner mv. Beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret av omsetning av retten til å overvære idrettsarrangementer (inngangsbilletter), er satt til 3 millioner kroner, jf. § 2-1 annet ledd første punktum. Beløpsgrensen er satt såpass høyt for å skjerme den frivillige delen av idretten (idrettslag mv.). Ved beregningen av størrelsen på omsetningen, skal beløpsgrensen vurderes isolert, dvs. at annen avgiftspliktig omsetning i form av for eksempel reklame og vareomsetning skal holdes utenfor. Dette innebærer at et idrettslag som har avgiftspliktig omsetning av reklametjenester mv. og billettinntekter på til sammen mer enn 3 millioner kroner, likevel ikke skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret for salg av inngangsbilletter hvis billettsalget er på under 3 millioner kroner. Idrettslaget skal i så fall kun være registrert for omsetning av reklametjenester mv. Skattedirektoratets uttalelse i F 15. september 2011 om at omsetning fra en ny aktivitet drevet i næring av et allerede registrert avgiftssubjekt er avgiftspliktig uten hensyn til beløpsgrensen i § 2-1 første ledd, omfatter følgelig ikke billettinntekter etter § 2-1 annet ledd første punktum.

Ved vurderingen av om det foreligger et idrettsarrangement, vil et relevant moment være om det arrangeres en type aktivitet tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Men også adgang til eksempelvis bilsport- og travarrangementer vil omfattes av avgiftsplikten.

Beløpsgrensen i § 2-1 annet ledd første punktum gjelder ikke for de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn. For disse arrangørene gjelder de vanlige beløpsgrensene i § 2-1 første ledd, dvs. 50 000 eller 140 000 kroner, jf. henvisningen i § 2-1 annet ledd annet punktum. Bakgrunnen for unntaket i annet punktum er å unngå at klubber i samme divisjon skal stå overfor ulikt regelverk.

Omsetning av inngangsbilletter til et enkeltstående idrettsarrangement, vil som hovedregel være unntatt merverdiavgift. Det vises til omtalen av § 3-8 første ledd i kap. 3-8.2. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke hvis arrangøren allerede er registrert etter § 2-1 annet ledd.