Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-21.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) og Innst. O. nr. 51 (1972–73) Avgiftsplikten utvidet til ethvert formål som faller utenfor merverdiavgiftslovens område
  • Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) og Innst. O. nr. 94 (2006–2007) Endring av uttaksreglene og innføring av nye regler om justering