4-12.3 § 4-12 annet ledd – Omregning til norske kroner

Når vederlaget er oppgitt i utenlandsk valuta ved kjøp av tjenester fra utlandet, skal det foretas omregning til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet, slik denne er fastsatt med hjemmel i tolloven § 7-19, jf. også bestemmelsene i tollforskriften § 7-19-1.